WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Rozgraniczenie stron. Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej "Warunkami") regulują wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy spółką Livesport s.r.o., z siedzibą pod adresem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, ID No. 274 33 722, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr akt. C113331, Republika Czeska (zwana dalej "Operatorem", "my", "nas" lub "nasz" itp.) oraz trzecie osoby fizyczne (zwane dalej "Użytkownikiem", "Ty", "Twój", "jesteś" itp.) podczas korzystania z naszej strony internetowej (zwanej dalej "Stroną internetową" lub "Usługą").

1.2 Dane kontaktowe.

1.2.1 Adres dostawcy - Livesport s.r.o., z siedzibą pod adresem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Aspira Business Centre, Republika Czeska.


1.2.2 Pojedynczy punkt kontaktowy dla komunikacji elektronicznej w języku czeskim i angielskim: [email protected].


1.3 Zastosowanie warunków. Jeśli jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem Witryny, mają do Ciebie zastosowanie wyłącznie postanowienia dotyczące charakteru i korzystania z Witryny, w szczególności art. 1 i 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku zarejestrowanych użytkowników Regulamin ma zastosowanie w całości i zalecamy zapoznanie się z nim, w szczególności ze szczegółowymi postanowieniami art. 3-11, które stanowią umowę o świadczenie usług między zarejestrowanym użytkownikiem a nami.

2. ZAWARTOŚĆ STRONY

2.1 Charakter Serwisu i naszych treści. Serwis zawiera aktualne informacje o wydarzeniach sportowych, w szczególności wyniki sportowe, terminarze i inne statystyki sportowe oraz treści sportowe ("nasze treści"). Nasze treści wyświetlane na Stronie oparte są na informacjach dostarczanych przez inne niezależne źródła (strony trzecie) lub gromadzonych przez nas. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby regularnie aktualizować i sprawdzać nasze treści wyświetlane w Witrynie, nie składamy żadnych obietnic ani gwarancji dotyczących Witryny i zachęcamy do uważnego porównywania informacji zebranych w Witrynie również z oryginalnymi i innymi źródłami.

2.2 Użytkownik korzysta z witryny na własne ryzyko. Obsługujemy Witrynę i dostarczamy nasze treści z należytą starannością i dbałością, których można od nas rozsądnie wymagać, oraz w sposób opisany w niniejszych Warunkach. Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i korzysta z niej, a także korzysta z wszelkich informacji, które mogą zostać mu przekazane w związku z Witryną, jednak wyłącznie według własnego uznania, na własne ryzyko i wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie może korzystać z Witryny ani naszych treści w celach komercyjnych.

2.3 Przewidywania. Witryna zawiera prognozy i prawdopodobieństwa wyników sportowych oparte na naszych wewnętrznych algorytmach i powiązane z naszym Konkursem Tipstera - funkcją Witryny przeznaczoną do celów rozrywkowych i niezwiązanych z zakładami loteryjnymi. Wyświetlane prognozy i prawdopodobieństwa nie mają na celu rekomendacji zakładów, a wszelkie inne ich wykorzystanie odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko.

2.4 Widżety. Witryna umożliwia użytkownikom tworzenie widżetów sportowych ("Widżety"). Użytkownicy mogą korzystać z widżetów w stanie, w jakim się znajdują, na swoich stronach internetowych wyłącznie w celach niekomercyjnych i pod warunkiem, że zapewnią sobie odpowiednie prawa do korzystania z widżetów zawierających logo drużyn sportowych. Widgety są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, i NIE GWARANTUJEMY, ŻE WIDGETY BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEZAKŁÓCONE, ŻE NAPRAWIMY WSZYSTKIE BŁĘDY W USŁUGACH LUB ŻE WIDGETY BĘDĄ SPEŁNIAĆ POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KWESTIE ZWIĄZANE Z WYDAJNOŚCIĄ, DZIAŁANIEM LUB BEZPIECZEŃSTWEM, KTÓRE WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA Z WIDGETÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

2.5 Rejestracja. Dostęp do niektórych części lub funkcji Witryny może wymagać rejestracji. Bez rejestracji użytkownik może nie być w stanie przeglądać i korzystać ze wszystkich treści, a funkcje Witryny mogą być ograniczone.

2.6 Treści stron trzecich. Nie dostarczamy naszych treści do zewnętrznych aplikacji lub zasobów, do których można uzyskać dostęp z Witryny. Wszelkie treści stron trzecich dostępne w Witrynie nie są hostowane na naszych serwerach, ani nie są przez nas tworzone lub przesyłane na serwer, na którym są hostowane. Treści stron trzecich są zazwyczaj oznaczone odpowiednim logo, ikoną lub innym identyfikatorem strony trzeciej. Wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność związaną z takimi treściami, ich dostępnością lub zawartymi w nich informacjami.

2.7 Wyświetlanie reklam. O ile nie uzgodniono inaczej, użytkownik zgadza się, że reklamy, w tym reklamy stron trzecich, mogą być wyświetlane w Serwisie.

2.8 Pliki cookie i narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie. Informujemy użytkownika o szczegółach dotyczących plików cookie i zbieramy jego zgodę za pośrednictwem specjalnego rozwiązania cyfrowego obsługiwanego przez stronę trzecią.

2.9 Związek z hazardem. Witryna nie jest aplikacją do gier ani aplikacją hazardową. Nie obsługujemy gier ani hazardu, w związku z czym nie akceptujemy ani nie kontrolujemy środków użytkownika ani innych środków pieniężnych i nie uczestniczymy w żadnych transakcjach związanych z hazardem. Kursy zakładów wyświetlane w Witrynie są prezentowane w celach sprawozdawczych i porównawczych. Żadne komunikaty ani informacje publikowane w Witrynie nie stanowią rekomendacji do udziału w grze lub postawienia zakładu, ani nie stanowią porady prawnej, podatkowej lub innej podobnej porady związanej z grami lub hazardem.

2.10 Prawo lokalne. Zalecamy przestrzeganie obowiązującego prawa kraju, w którym użytkownik tymczasowo lub na stałe przebywa, którego jest obywatelem i/lub w którym jest obecny.

2.11 Prawa do treści. Teksty, zdjęcia, prace graficzne i inne elementy zawarte w Witrynie mogą być indywidualnie i/lub jako całość (zwane dalej łącznie "Utworami chronionymi prawem autorskim") chronione prawem autorskim. O ile nie uzgodniono z nami inaczej na piśmie, dozwolony użytek Utworów chronionych prawem autorskim może mieć miejsce wyłącznie w zakresie i w sposób przewidziany przez obowiązujące prawo. W szczególności korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim w formie powielania (kopiowania) w celu uzyskania bezpośredniego lub pośredniego zysku ekonomicznego, a także korzystanie w formie dystrybucji, wypożyczania, wyświetlania lub publicznego udostępniania utworu (w tym publicznego udostępniania za pośrednictwem Internetu) nie jest dozwolone bez naszej wyraźnej zgody.

2.12 Ochrona baz danych. Zawartość baz danych zawartych na stronie internetowej (zwana dalej "zawartością bazy danych") jest chroniona specjalnym prawem dostawcy bazy danych. O ile nie uzgodniono inaczej z nami na piśmie, zgodne z prawem korzystanie z zawartości bazy danych może odbywać się wyłącznie w zakresie i w sposób przewidziany przez obowiązujące prawo. W szczególności bez naszej wyraźnej zgody nie jest dozwolone pobieranie (kopiowanie) ani wykorzystywanie (publiczne udostępnianie) zawartości bazy danych lub jej istotnej jakościowo lub ilościowo części.

2.13 Nielegalne interwencje. Użytkownik nie może korzystać z żadnych mechanizmów, narzędzi, oprogramowania ani procesów, które mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie naszych obiektów, bezpieczeństwo Internetu lub innych użytkowników Internetu. Użytkownik nie może obciążać naszego serwera, na którym znajduje się Witryna, zautomatyzowanymi żądaniami ani pomagać osobom trzecim w takich działaniach. Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, dezasemblować, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego Witryny, chyba że obowiązujące przepisy prawa i regulacje stanowią inaczej. Ponadto, użytkownik nie może korzystać z naszych treści dostępnych w Witrynie poprzez ich osadzanie, agregowanie, skrobanie lub odtwarzanie bez naszej wyraźnej zgody, chyba że obowiązujące przepisy prawa i regulacje stanowią inaczej.

2.14 Konsekwencje naruszenia praw. Ingerencja użytkownika w prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub ingerencja w szczególne prawa dostawcy bazy danych może skutkować odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną.

3. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

3.1 Rejestracja. Użytkownik składa wniosek o zawarcie umowy o świadczenie Usług, wypełniając informacje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej i klikając przycisk "Utwórz nowe bezpłatne konto" ("Wniosek rejestracyjny"). Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności informacji podanych we Wniosku rejestracyjnym.

3.2 Aktywacja. Po otrzymaniu Wniosku o rejestrację możemy zaakceptować Wniosek o rejestrację i przesłać na adres e-mail podany we Wniosku o rejestrację ("Adres użytkownika") informacje niezbędne do aktywacji i uruchomienia konta użytkownika. Po aktywacji konta przez użytkownika umowa o świadczenie usług zostaje zawarta.

3.3 Korzystanie z rejestracji u osób trzecich. Jeśli użytkownik korzysta z istniejącej rejestracji u osoby trzeciej (na przykład rejestracji w sieci społecznościowej), może przesłać nam propozycję zawarcia umowy o świadczenie Usługi, klikając odpowiedni przycisk "ZALOGUJ SIĘ Z" z logo, znakiem towarowym i/lub nazwą usługi osoby trzeciej oraz potwierdzając rejestrację i logując się za pośrednictwem tej osoby trzeciej. Po dostarczeniu nam propozycji zawarcia umowy o świadczenie Usługi zgodnie z poprzednim zdaniem, użytkownik będzie mógł korzystać z Usługi. Umożliwienie użytkownikowi korzystania z Usługi oznacza zawarcie umowy o świadczenie Usługi.

3.4 Zgoda na świadczenie Usługi. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie przez nas świadczenia Usługi na podstawie umowy o świadczenie Usługi niezwłocznie po jej zawarciu, nawet przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy.

3.5 Koszt sprzętu komunikacyjnego. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług. Koszty ponoszone przez użytkownika w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usługi (np. koszt połączenia z Internetem) będą ponoszone przez użytkownika oddzielnie i nie będą odbiegać od podstawowej stawki za korzystanie z takich środków porozumiewania się.

4. TREŚĆ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

4.1 Przedmiot umowy. Na podstawie umowy o świadczenie Usługi umożliwimy użytkownikowi utworzenie konta użytkownika w naszej Witrynie oraz korzystanie z treści i funkcji podlegających rejestracji i aktywacji konta (zwanych również "Usługą").

4.2 Treść umowy. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług.

4.3 Konkurs dla typerów. W ramach umowy Użytkownik może rywalizować dla zabawy w konkursie Tipster, za co co miesiąc otrzymuje wirtualne punkty FC, które może obstawiać na meczach sportowych na stronie, aby rywalizować z innymi użytkownikami w statystykach. Konkurs Tipster nie jest loterią, a punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne nagrody. Punkty są resetowane co miesiąc.

4.4 Język umowy. Umowa o świadczenie Usługi zostanie zawarta w języku wybranym zgodnie z ustawieniami strony.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

5.1 Ochrona konta. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem lub narzędziem logowania strony trzeciej. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez użytkownika.

5.2 Funkcje konta użytkownika. Posiadając konto użytkownika, użytkownik może korzystać z Serwisu w pełnym zakresie.

5.3 Personalizacja treści. Użytkownik jest uprawniony do dostosowania zawartości Serwisu do własnych potrzeb, ale zawsze wyłącznie w zakresie opcji ustawień oferowanych przez Serwis.

6. NASZE REZERWACJE

6.1 Niemożność świadczenia Usługi. Możemy nie świadczyć Usługi, jeśli jej świadczenie jest niemożliwe z powodu trudności po stronie użytkownika lub innych osób. W szczególności możemy nie świadczyć Usługi, jeśli wystąpią przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępie do sieci danych, inne awarie spowodowane przez strony trzecie lub działanie siły wyższej.

6.2 Przerwy w świadczeniu usług. Mogą wystąpić przerwy w świadczeniu Usługi, tymczasowe ograniczenia, przerwy lub obniżenie jakości Usługi. Informacje przechowywane przez użytkownika w ramach Usługi mogą nie być przez nas archiwizowane, mogą być uszkodzone lub w inny sposób zdegradowane.

6.3 Ograniczenie jakości usług. W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek nieprawidłowe działanie jakichkolwiek programów komputerowych związanych z Witryną, (ii) wady lub wirusy powodujące utratę danych, (iii) wszelkie inne uszkodzenia sprzętu komputerowego, telefonu komórkowego lub urządzenia mobilnego lub oprogramowania, (iv) błędy (w tym błędy we wprowadzanych danych, wyświetlanych danych lub wynikach) oraz (v) wszelkie próby korzystania z Witryny przez użytkownika metodami, środkami lub sposobami nieprzewidzianymi przez nas. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, modyfikacji, usunięcia lub uzupełnienia Witryny według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, a także do zawieszenia korzystania z Witryny przez użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie działania.

6.4 Błędy. Użytkownik zgadza się powiadomić nas o wszelkich błędach na swoim koncie użytkownika w Witrynie lub o wszelkich błędach w jakichkolwiek informacjach wyświetlanych w Witrynie (w tym między innymi o błędnych obliczeniach, błędnych oświadczeniach, nieprawidłowych opłatach, prowizjach, premiach lub wypłatach lub przeliczeniach walut).

6.5 Ograniczenie odpowiedzialności. Ani my (w tym nasi kierownicy, dyrektorzy, agenci i pracownicy), ani żadna osoba z nami związana nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania) lub innej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, karne, kompensacyjne lub przykładowe szkody, w szczególności za utratę danych, zysków, przychodów, działalności gospodarczej, możliwości, wartości firmy, reputacji lub przerw w działalności gospodarczej lub za jakiekolwiek inne straty, których nie mogliśmy przewidzieć, a które wynikają z umowy o świadczenie usług lub korzystania z Witryny.

6.6 Odszkodowanie. Informacje na Stronie Internetowej są dostarczane na zasadzie "tak jak jest", a użytkownik zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności w związku ze Stroną Internetową i informacjami zawartymi na Stronie Internetowej. Niezależnie od postanowień punktu 6 Regulaminu, nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

7. ZABRONIONE KORZYSTANIE Z USŁUGI

7.1 Niezamówiona promocja. W odniesieniu do wymogów dotyczących prywatności, informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego oraz w celu zapobiegania oszustwom, wyraźnie zabrania się publikowania jakichkolwiek informacji w Witrynie lub kontaktowania się z naszymi klientami w celu oferowania lub promowania jakichkolwiek ofert, produktów lub usług.

7.2 Polityka przeciwdziałania oszustwom i nękaniu. Stosujemy politykę zerowej tolerancji dla niewłaściwych i oszukańczych działań w ramach Witryny. Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, stwierdzimy, że użytkownik próbował w jakikolwiek sposób oszukać nas i/lub innego użytkownika Witryny, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika lub zakazania mu dostępu do Witryny przez określony lub nieokreślony czas. Nie ponosimy odpowiedzialności za podjęcie takich działań w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1 Obsługa reklamacji. Rozpatrujemy reklamacje konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego pod adresem kontaktowym (art. 1.2). Informacje o rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy na adres elektroniczny użytkownika.

8.2 Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Organ właściwy do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z umowy o świadczenie Usług można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między nami a użytkownikiem w ramach umowy o świadczenie Usług.

8.3 Punkt kontaktowy dla konsumentów. Punkt kontaktowy działa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich) pod adresem https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en..

8.4 Upoważnienie do prowadzenia działalności. Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia działalności na podstawie czeskiej licencji handlowej. Nasze działania podlegają kontroli odpowiedniego czeskiego organu nadzorczego w ramach jego jurysdykcji. Nadzór w zakresie ochrony danych sprawuje organ nadzorczy w państwie członkowskim UE, w którym użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia ochrony danych.

8.5 Roszczenia z tytułu rękojmi. Prawa i obowiązki dotyczące naszej odpowiedzialności za wady Usługi podlegają obowiązującym przepisom prawa. Użytkownik może wykonywać swoje prawa wynikające z naszej odpowiedzialności za wady Usługi, w szczególności w naszej siedzibie lub za pośrednictwem adresu e-mail (art. 2).

8.6 Komunikacja między stronami. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca postępowania sądowego w związku z umową o świadczenie Usługi będzie doręczana drugiej stronie w formie tekstowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korespondencja będzie również doręczana pocztą elektroniczną na adres Użytkownika.

9. OCHRONA DANYCH

9.1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") realizujemy poprzez specjalny dokument oznaczony jako informacja o przetwarzaniu danych osobowych ("Polityka Prywatności").

9.2 Niniejszy Regulamin należy czytać i interpretować w połączeniu z naszą Polityką Prywatności, która jest dostępna na Stronie Internetowej.

10. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY SERWISOWEJ

10.1 Skuteczność umowy. Umowa o świadczenie Usługi wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony.

10.2 Odstąpienie od umowy. Z chwilą zawarcia Umowy niezwłocznie przystępujemy do wykonania umowy o świadczenie Usługi, w związku z czym wygasa prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, na co Użytkownik wyraża zgodę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10.3 Rozwiązanie umowy. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w dowolnym momencie poprzez skuteczne usunięcie Konta Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Użytkownik może również rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, zwracając się do nas o usunięcie jego danych osobowych zgodnie z RODO.

10.4 Rozwiązanie umowy przez nas. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie Usługi (w tym Regulaminu) lub z obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi na podstawie niniejszej klauzuli jest skuteczne z chwilą jego doręczenia użytkownikowi pocztą elektroniczną na jego adres. O ile nie uzgodniono inaczej, umowa o świadczenie Usługi wygasa z dniem wejścia w życie takiego wypowiedzenia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Prawo właściwe. Stosunki wynikające z umowy o świadczenie usług podlegają prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie z poprzednim zdaniem, użytkownik nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej przez przepisy porządku prawnego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

11.2 Właściwość sądów. Uzgodniliśmy jurysdykcję i właściwość sądów Republiki Czeskiej.

11.3 Jednostronna zmiana warunków. W zakresie dozwolonym przez prawo możemy jednostronnie zmienić Warunki, jeśli uznamy, że takie zmiany są oparte na rozsądnych i uzasadnionych podstawach. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres użytkownika lub za pomocą okna dialogowego w Witrynie. Zmienione Warunki wejdą w życie w dniu określonym w powiadomieniu użytkownika, tj. w wiadomości e-mail na adres użytkownika lub w oknie dialogowym na Stronie internetowej, ale nie wcześniej niż trzydzieści (30) dni od daty powiadomienia użytkownika o takiej zmianie. Użytkownik może odrzucić zmieniony Regulamin przed jego wejściem w życie, w którym to przypadku może rozwiązać umowę o świadczenie Usług. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień punktu 11.4 Regulaminu.

11.3 Zgoda na zmianę warunków.ZBez uszczerbku dla art. 11.3 Regulaminu, zmiana Regulaminu może również nastąpić poprzez wyraźne potwierdzenie (zgodę) Użytkownika. Wyrażając wyraźną zgodę na nową wersję Regulaminu, nowa wersja staje się integralną częścią umowy o świadczenie usług od obowiązującej daty. Ta wyraźna zgoda może zostać wyrażona za pośrednictwem okna dialogowego w Witrynie lub w inny odpowiedni sposób.

11.4 Dostępność umowy. Umowa o świadczenie usług, w tym Regulamin, jest archiwizowana w formie elektronicznej i nie jest publicznie dostępna.