Terminarz Segunda Liga
Portugalia Segunda Liga » Round 1
FT
Koniec
'
20:00
FT
Koniec
'
19:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 2
FT
Koniec
'
19:30
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
19:00
Portugalia Segunda Liga » Round 3
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
12:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
Portugalia Segunda Liga » Round 4
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:15
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
Portugalia Segunda Liga » Round 5
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:00
Portugalia Segunda Liga » Round 7
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
17:00
Portugalia Segunda Liga » Round 6
FT
Koniec
'
20:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
19:30
FT
Koniec
'
17:00
Portugalia Segunda Liga » Round 8
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:30
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 9
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
21:30
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
12:00
Portugalia Segunda Liga » Round 10
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 11
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 12
FT
Koniec
'
18:45
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 13
FT
Koniec
'
19:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 14
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
17:05
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 15
WO
Zakończone po przyznanym zwycięstwie
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 17
FT
Koniec
'
12:30
FT
Koniec
'
21:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 16
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 18
FT
Koniec
'
19:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 19
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
18:00
Portugalia Segunda Liga » Round 20
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:00
Portugalia Segunda Liga » Round 21
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
12:00
Portugalia Segunda Liga » Round 22
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 23
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
12:00
Portugalia Segunda Liga » Round 24
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
15:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
12:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 25
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 26
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 27
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 28
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 29
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 30
FT
Koniec
'
19:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 31
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 32
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
14:30
Portugalia Segunda Liga » Round 33
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 34
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:30
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
FT
Koniec
'
12:00
Portugalia Segunda Liga » Round 35
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
20:00
FT
Koniec
'
18:00
FT
Koniec
'
17:00
Portugalia Segunda Liga » Round 36
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 39
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
Portugalia Segunda Liga » Round 37
FT
Koniec
'
21:30
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
12:15
Portugalia Segunda Liga » Round 38
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
16:00
FT
Koniec
'
19:00
Portugalia Segunda Liga » Round 40
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00
FT
Koniec
'
17:00